DEVOLUCIÓN DE PRODUTOS

 A) Dereito de desistencia

O Usuario disporá dun prazo máximo de catorce (14) días naturais desde a recepción do produto para desistir da compra. Os gastos de envío derivados da devolución correrán a cargo do usuario/comprador.

Unha vez finalizado o prazo de14 días, https://www.benmercado.gal non aceptará devolucións por desistencia de compras de produtos. Considérase cumprido o prazo se efectúa a devolución antes de que concluíse devandito prazo.

O Usuario non terá dereito a desistir da compra nos casos establecidos na normativa aplicable. En especial, con carácter enunciativo e non limitativo, non poderá devolver: (i) Calquera produto precintado que non sexa apto para ser devolto por razóns de protección da saúde ou de hixiene e que fose desprecintado tras a entrega. (ii) produtos realizados conforme ás especificacións do Usuario ou claramente personificados; (iii) Produtos usados .iv) Bens que poidan deteriorarse ou caducar con rapidez

No suposto de desistir da compra dun produto, deben cumprirse os seguintes requisitos:

1) O produto debe estar no mesmo estado en que se entregou e deberá conservar as instrucións, documentación, accesorios, embalaxe e etiquetaxe orixinal. Se está precintado ou pechado, debe manterse o dispositivo de apertura intacto.

2) A devolución a https://www.benmercado.gal debe facerse usando a mesma caixa ou sobre utilizado na entrega ou, na súa falta, nalgún formato similar que garanta a devolución dos produtos en perfecto estado.

3) Deberá incluírse unha copia do xustificante de compra e do albarán de entrega dos produtos dentro do paquete, onde ademais se marcarán os produtos devoltos e o motivo da devolución.

B) Como ten que proceder para a devolución?

1. Envíenos o formulario de devolución cumprimentado que se pode descargar desde aquí á seguinte dirección: Rafael Alberti, 15 Ofic. C 15008 A Coruña por web en https://www.benmercado.gal/formulario-de- devolucion ou por mail a servizoaocliente@benmercadogal para informarnos da súa devolución e darémoslle as instruccións oportunas.

2. Deberá vostede devolvernos directamente os bens sen ningunha demora, como moi tarde no prazo de 14 días naturais a partir da data na que nos comunique a desistencia.

3. Se ten algunha dúbida sobre o proceso de devolución, póñase en contacto connosco a través do mail de contacto servizoaocliente@benmercadogal ou no teléfono de Atención ao Cliente 881 888 370.

C) Reembolso do prezo dos produtos

Sempre que o Usuario seguise o procedemento de “Devolucións” e se cumpriran os requisitos establecidos nestas Condicións Xerais ou os que indicase www.benmercado.gal no seu caso, esta reembolsará o prezo abonado polo Usuario correspondente aos produtos devoltos, deducidos os gastos de envío que se motivaron pola devolución.

O Usuario non terá dereito ao reembolso do prezo dos produtos devoltos que non se achen nas mesmas condicións en que foron entregados ou non se cumpriron os requisitos establecidos nestas Condicións Xerais. As devolucións parciais dun pedido darán lugar a reembolsos do prezo parciais.

https://www.benmercado.gal xestionará a orde de devolución do prezo mediante o mesmo sistema de pago utilizado polo Usuario para a adquisición dos produtos.

https://www.benmercado.gal poderá reter o reembolso do prezo ata recibir os bens nos seus almacéns.

D) Devolución de produtos defectuosos

Sen prexuízo do establecido neste apartado e doutros dereitos que lle puidesen corresponder, o Usuario terá dereito ao reembolso do prezo dos produtos defectuosos ou dos produtos entregados se non se corresponden co pedido realizado polo Usuario e os gastos de envío se correspondesen.

Nestes supostos, a devolución a https://www.benmercado.gal dos produtos deberá realizarse por parte do Usuario mediante o procedemento establecido por https://www.benmercado.gal aínda que o Usuario non se deberá facer cargo dos custes de devolución dos devanditos produtos.

Á súa vez, https://www.benmercado.gal remitirá os produtos á entidade vendedora que é en última instancia quen acepta a devolución. Sempre que o Usuario seguise o procedemento establecido por https://www.benmercado.gal e se cumpriran os requisitos establecidos nestas Condicións Xerais, https://www.benmercado.gal reembolsará o prezo abonado correspondente aos produtos devoltos que sexan defectuosos ou que non se correspondan co pedido de produtos realizado polo Usuario, conforme ao establecido no apartado C).

GARANTÍAS APLICABLES

O Usuario poderá exercitar a garantía dun produto segundo a normativa vixente sobre garantía dos produtos de consumo, o Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias. En caso de dúbida, o Usuario pódese poñer en contacto con https://www.benmercado.gal.

Para facer uso da garantía, é imprescindible a conservación do xustificante de compra e o albarán de entrega dos produtos.